Fukubukuro

Fukubukuro

"Fukubukuro" | book cover/2010
author : Mitsuyo Kakuta | publisher : Kawade Shobo | book designer : Kouichi Sakano + Tomomi Yoshida (welle design)